KUSHTET E PËRDORIMIT

PËRDORIMI I UEBSAJTIT

Aksesimi, shfletimi ose përdorimi tjetër i faqes tregon pajtueshmërinë tuaj me të gjitha Termat dhe Kushtet në këtë marrëveshje, prandaj lexoni me kujdes këtë marrëveshje përpara se të vazhdoni. Nëse nuk pranoni ndonjë nga këto terma, atëherë ju lutemi mos e aksekoni ose përdorni faqen e internetit të kasogroup.al. Këto Kushte të Përdorimit vlejnë për të gjithë përdoruesit e internetit të kasogroup.al.
Në varësi të kushteve dhe konditave të kësaj Marrëveshjeje, ne ju japim një licencë të kufizuar, të revokueshme, jo të transferueshme dhe jo-ekskluzive për të hyrë dhe për të përdorur uebsajtin duke e shfaqur atë në shfletuesin tuaj të internetit vetëm për qëllime të bashkëveprimit me uebsajtin e kasogroup.al dhe jo për ndonjë përdorim komercial në emër të ndonjë pale të tretë, me përjashtim të rasteve kur lejohet shprehimisht nga ne. Çdo shkelje e kësaj Marrëveshjeje do të rezultojë në heqjen e menjëhershme të licencës së dhënë në këtë paragraf pa njoftim për ju.
Përveç atyre që lejohen në paragrafin e mësipërm, ju nuk mund të riprodhoni, shpërndani, shfaqni, shisni, jepni me qira, transmetoni, krijoni vepra të përkthyera, përktheni, modifikoni, asgjësoni, dekompiloni ose ndryshe shfrytëzoni këtë uebsajt ose ndonjë pjesë të saj përveçse kur lejohet shprehimisht nga ne me shkrim. Ju nuk mund të bëni ndonjë përdorim komercial të ndonjë prej të dhënave të ofruara në kasogroup.al ose të përdorni cilëndo faqe të uebsajtit në dobi të një biznesi tjetër, përveç nëse lejohet eksplicitisht nga ne më parë.

PRONË INTELEKTUALE

Të gjithë tekstet, grafikat, ikonat e butonave, imazhet, klipet audio dhe softueri (kolektivisht, “Gjithë Përmbajtja”) i takojnë ekskluzivisht kasogroup.al ose bashkëpunëtorëve të tij. Grumbullimi, rregullimi dhe montimi i të gjitha Përmbajtjeve në këtë Faqe (“Përmbledhja”) i takon ekskluzivisht kasogroup.al ose bashkëpunëtorëve të tij. I gjithë softueri i përdorur në këtë Faqe (“Softueri”) është pronë e kasogroup.al, bashkëpunëtorëve të tij ose ofruesve të tij të Software-it. Logot, sloganet, emrat ose fjalët e Kasogroup.al janë marka tregtare të regjistruara, markat tregtare ose shenjat e shërbimit, bashkëpunëtorët e tij, furnizuesit ose palët e treta. Përdorimi i ndonjë prej markave tona tregtare ose markave të shërbimit pa pëlqimin tonë të shprehur me shkrim është rreptësisht e ndaluar. Ju nuk mund të përdorni markat tona tregtare ose shenjat e shërbimit në lidhje me ndonjë produkt ose shërbim në asnjë mënyrë që mund të shkaktojë ngatërresë. Ju nuk mund të përdorni markat tona tregtare ose shenjat e shërbimit në asnjë mënyrë që na shpërdor ose na diskrediton. Ju nuk mund të përdorni ndonjë nga markat tona ose shenjat e shërbimit në meta tags pa miratimin paraprak të qartë.

https://kasogroup.al/wp-content/uploads/sites/4/2021/03/Kaso-Construction-new.png

Copyright by KASO Construction. All rights reserved | Designed by E.M